Disiplin Yonetmeligi ORNEK- HAZIRLIYAN; H. Rıza KARİPÇİN

……………………………….. ŞİRKETİ

DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

Madde 1

Amaç

Bu Disiplin Yönetmeliği’nin amacı, ………………………….. Şirketi
(bundan böyle “……..” olarak anılacaktır) bünyesinde çalışan ve iş sözleşmesi
ve şirket yönetmeliğine aykırı davranış ve hareketlerde bulunan,
müşterisine karşı mesleki görevlerini yapmayan veya görevinin gerektirdiği
dürüstlüğe uygun şekilde davranmayanlar hakkında iş güvencesi kapsamında
uygulanacak yaptırımların usul ve esaslarını düzenlemektir.

Madde 2

Kapsam

Bu Disiplin Yönetmeliği, şirket bünyesinde oluşturulacak
“Disiplin Kurulu”nun çalışma esaslarını da kapsamaktadır.

Madde 3

Disiplin Kurulunca Verilecek Cezalar

Disiplin kurulunca, verilecek disiplin cezaları şunlardır:

a. Uyarı

b. Kınama

c. Hizmet sözleşmesinin feshi

Madde 4

Uyarı

İşgörenin, şirket sözleşmesi, şirket yönetmeliği, iş hukuku
mevzuatı ve mesleki ahlak yönünden hareketlerini düzeltmesi için dikkatinin
çekilmesidir. Kesindir ve itiraz edilemez.

Madde 5

Kınama

İşgörenin, şirket sözleşmesi, şirket yönetmeliği, iş hukuku
mevzuatı ve mesleki ahlak yönünden aykırı hareketlerinden dolayı yazılı
olarak kınanmasıdır. Kesindir. İtiraz edilemez.

Madde 6

Uyarı ve Kınama Cezasını Gerektiren Fiiller

a. Müşterileriyle olan ilişkilerinde terbiyeye
aykırı hareket etmek,

b. Müşterisine karşı yükümlülüğünü yerine
getirmemek,

c. Mesleğin şeref ve haysiyetine uygun olmayan
tavır ve hareketlerde bulunmak,

d. İş sahiplerini ve müşterilerini küçük
düşürecek hal ve hareketler yapmak,

e. Şirketin itibarını zedeleyici söz söylemek,

f. Görevinin icaplarını haklı bir sebep
olmaksızın yerine getirmemek,

g. Performans izleme ve değerlendirme neticesinde
gerekli çalışma standartlarını karşılamamak,

h. Disiplin kurulu tarafından halin gereklerine
göre değerlendirilecek aykırı davranışlar,

i. Kanuni hükümlere aykırılık

Yukarıda belirtilen fiillerin ağırlık derecesine göre uyarı
veya kınama cezasına hükmetmek disiplin kurulunun takdirindedir. Ancak
fiillerin birden fazla olması ve tekrarı halinde kınama cezası verilir.

Madde 7

İş Sözleşmesinin Feshi

Uyarı ya da kınama cezasından sonra dahi, İşgörenin, şirket
sözleşmesi, şirket yönetmeliği, iş hukuku mevzuatı ve mesleki ahlak yönünden
aykırı hareketlerinin devam etmesi durumunda bu husus hizmet sözleşmesinin
feshine ilişkin “geçerli sebep” olarak kabul edilir ve feshedilir.

Madde 8

Savunma ve Tebligat

Yapılacak disiplin soruşturmasında isnat olunan eylem ve
davranışların ilgililere geniş bir özetinin yazılı olarak bildirilmesi
gerekmektedir. Savunma istenmesine yönelik, savunma için tebliğden itibaren
yedi (7) günlük süre tanınmıştır.

Yazılı olarak verilecek olan savunmada, savunmanın verildiği
tarih, yer, saat ve tüm ayrıntıların bildirilmesi esastır. Aksi takdirde
savunma verilmemiş olarak kabul edilecektir. Ayrıca mevcut olması halinde
şahitlerin gösterilmesi ve kendilerinin de beyanlarının alınması önem
arzetmektedir.

Savunmaya ilişkin tebligata rağmen şikayet olunan kişi
yazılı savunma vermez ya da savunma vermekten imtina ettiğine dair imzasını
vazetmezse, disiplin kurulu tarafından savunmasının alınması ile
görevlendirilmiş olan kişi ve iki şahit huzurunda, şikayet olunan
kişinin imzasını vermediği bir tutanak ile tespit edilir. Bu tutanak ile
şikayet olunan kişi bu hakkından vazgeçmiş sayılır.

Mevcut belge, bilgi ve yapılacak tahkikatın sonucuna göre
hareket edilir.

Madde 9

Soruşturma Süresi

Disiplin kurulu, kendisine intikal eden ihbar ve şikayetleri
en çok 1 ay içinde soruşturmaya başlar ve kesin olarak sonuçlandırır.

Madde 10

Disiplin Kurulunun Kuruluşu

Şirket disiplin kurulu aşağıda belirtilen kişilerden oluşur:

· Şirket genel müdürü

· Şirket insan kaynakları müdürü

· Şirket kat müdürü

· Şirket işgören temsilcisi/ temsilcileri

· Şirket avukatı

Disiplin kurulu üyeleri, toplantıda hazır olamamaları
durumunda, kendilerini temsil edecek kişileri bildirirler. Ancak şirket
işgören temsilcisinin/ temsilcilerine vekalet edecek kişilerin seçimi ve
toplantıya katılımı, şirket yönetiminin onayına bağlıdır.

Şirket işgören temsilcileri, çalışanlar arasında, kıdemleri,
performansları ve tarafsız tutumları dikkate alınarak, şirket çalışanları ve
şirket yönetimi tarafından karşılıklı olarak mutabık kalınarak seçilecektir.
Şirket işgören temsilcileri, disiplin kurulu toplantıları hakkında
gizlilik ile yükümlüdür. İşgören temsilcisinin/ – lerinin, tarafsızlık ve
gizlilik yükümlülüğüne uymamaları halinde, üyeliklerine son verilir.

Şirket yönetimi personeli ya da şirket avukatının değişmesi
halinde, atanan yeni yönetim personeli ya da şirket avukatı, otomatik olarak
disiplin kurulu üyeliği sıfatını kazanır.

Madde 11

Kurul Toplantıları

Disiplin kurulu kanuna uygun olarak yapacağı ilk
toplantısında kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer.

Başkan, kurulun temsilcisidir ve başkanın bulunmadığı
zamanlarda bu görevi başkan vekili yürütür.

Toplantı dışında, disiplin kuruluna iletilecek yazılı
şikayetleri teslim almak üzere, disiplin kurulu üyelerinden biri temsilci
olarak seçilir.

Madde 12

Ant İçme

Disiplin kurulu ilk toplantısında aşağıda yazılı olduğu
şekilde yemin eder ve keyfiyeti bir zabıtla tespit ederek görevine başlar:

“Görevimi, ilgili mevzuatı göz önünde tutarak doğruluk,
tarafsızlık ve hakka saygı duygusu içinde, sadece vicdanımın emrine uyarak
yapacağıma, namusum ve şerefim üzerine ant içerim.”

Madde 13

Şikayetler

Şikayetler şirket yönetimi ya da işgörenler tarafından,
yazılı olarak disiplin kuruluna ya da atanan temsilcisine doğrudan
yapılabilir.

Şikayetler durumu açıklayan bir yazı ile yapılır ve yazının
ekinde şikayeti gerektiren olaylara ilişkin tüm belgeler sunulur. Gerekli
durumlarda şikayet ve ilgili belgeler disiplin kuruluna sözlü beyanla da
intikal ettirilebilir. Bu durumda tutulacak bir tutanak şikayetçi
tarafından imzalanır.

Madde 14

Kovuşturma Açılması

Disiplin kurulu kendisine intikal eden ihbar ve şikayetleri
en çok bir ay içinde soruşturmaya başlar ve sonuçlandırır.

Madde 15

Disiplin Kurulu İncelemesi

Disiplin kovuşturmasının açılmasını gerektiren hallerde
disiplin kurulunca, sunulan evrak üzerinden ilk inceleme yapılır. Disiplin
kurulu yapacağı inceleme sonucunda hasıl olan kanaate göre dosya üzerinden
karar verir. Disiplin kurulunun lüzum görmesi halinde ilgili
tarafların huzurda dinlenmesi ve açıklama istenmesi mümkündür.

Kurulun görev ve yetki alanına giren hususlar, kurul
üyelerinin yarıdan bir fazlasının katılımıyla yapılacak toplantıda hazır
bulunanların çoğunluğuyla karara bağlanır.

Madde 16

Toplantıya Çağrı

Disiplin kurulu ayda en az bir (1) kez olmak üzere ve
gerekli gördüğü her durumda toplanır.

Disiplin kurulu, kendisine tevdi edilen işleri görüşmek
üzere başkan tarafından toplantıya çağrılır. Toplantı günü, saati ve gündemi
en az bir (1) hafta önce üyelere yazı ile bildirilir.

Başkanlıkça ivedi görülen durumlarda, bu süreye bağlı
olmaksızın yazılı olarak çağrıda bulunulur.

Madde 17

Müstafi Sayılma Halleri

Üst üste çağrıldığı üç toplantıya, kurulca kabul edilen bir
mazerete dayanmaksızın katılmayan disiplin kurulu üyeleri müstafi addedilir.

Madde 18

Kurulun Yeni Üyelerle Tamamlanması

Meşru mazeretleri nedeniyle üyelikten istifa edenler veya
üyelikleri düşenlerin yerine yeni üyeler seçilir.

İşbu disiplin yönetmeliği ile düzenlenen disiplin cezalarını
gerektiren fiil ve hareketler disiplin kurulu üyelerinden herhangi birine
isnat olunduğu takdirde, kurulun bu maksatla yapacağı toplantıya, ilgili üye
çağrılmaz.

Madde 19

Red ve Çekilme Sebepleri

Disiplin kurulu başkan ve üyeleri bakımından;

a. Hakkında kovuşturma yapılan üyeye tahkik
olunan olay için nasihat etmiş olmak veya yol göstermek,

b. Üye veya üçüncü şahıs yanında, olay hakkında
önceden kanaatini bildirmiş olmak,

c. Tahkik olunan olayda, şahitlik, bilirkişilik
veya hakemlik yapmış bulunmak,

d. Meselenin tetkik ve müzakeresi esnasında,
ilgili üye ile davalı bulunmuş veya aralarında husumet meydana gelmiş olmak,
hallerinden biri mevcut ise, bu üyeler kuruldan kendiliklerinden
çekilebilecekleri gibi kovuşturma yapılan ilgili tarafından da
reddolunabilirler.

Madde 21

Kararlar

Disiplin kurulu kararları:

a. İlgilinin isim ve adresi,

b. İddiaların mahiyeti,

c. İncelenen konuların özeti,

d. Gerekli sebepler ile hükmün dayanağı kanun,
statü ve disiplin yönetmeliği maddeleri,

e. Sonuç hükmü,

f. Kararın herhangi bir şekilde yayımlanıp
yayımlanmayacağı, hususlarını ihtiva edecek şekilde tanzim olunur.
Kararlarda çekimser kalınamaz.

Kararların, toplantıya iştirak eden başkan ve üyeler
tarafından çoğunluk veya oybirliği ile alındığı belirtilir.

Madde 22

Bilirkişi

Çözümü özel bilgi gerektiren hallerde, kurul bir bilirkişi
heyetine konuyu tetkik ettirip görüşlerini alabilir.

Kurul bilirkişi raporuna uyup uymamakta serbesttir.

Madde 23

Kararların Tebliği

Disiplin kurulunca alınan kararlar üç nüsha olarak tanzim
edilir. Kararların bir nüshası disiplin kurulu dosyasına, diğeri işgörenin
çalışma dosyasına ve sonuncusu da hakkında şikayet bulunan işgörene tebliğ
edilir.

Madde 24

Disiplin Yönetmeliğinin İşgörenler Tarafından İmzalanması ve Yürürlük

İşbu disiplin yönetmeliği, iş sözleşmesinin ve işyeri
yönetmeliğinin mütemmim bir cüz’üdür.

Disiplin yönetmeliği, şirket yönetim personeli de dahil
olmak üzere tüm işgörenler tarafından imzalanması ile yürürlüğe girer.

İşe alınan her personel işbu disiplin yönetmeliğinin iş
sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ve beyan eder.

İşbu disiplin yönetmeliğine ilişkin değişiklikler, Türk İş
Kanunu md. 22/1 uyarınca, işverenin yazılı olarak bildirildiği halde, altı
(6) işgünü içerisinde işgören tarafından yazılı olarak kabul edilmediği
takdirde, işçiyi bağlamaz. Buna göre işveren değişikliğin geçerli bir
sebebe dayandığını ya da fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu
yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini
feshedebilir.

İşbu disiplin yönetmeliği toplam 24 madde ve 4 sayfadan
ibarettir.

İŞVEREN/ Vekili

…………………………….

Adı, soyadı, kaşe ve imza

Disiplin yönetmeliğinin imzalı bir örneği tarafıma teslim edildi: …/…/…….

İŞÇİ

……………………………..

Adı, soyadı, imza

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>